💬 Squits
46
★ Kudos
15
Axel LEFORD
@ALeford [ ? ]

Représentant du #Polaro auprès de l'OCGC

Polaro · Galax, Cosmos, Polaro

Squits