💬 Squits
42
★ Kudos
13
Axel LEFORD
@ALeford [ ? ]

Représentant du #Polaro auprès de l'OCGC

Polaro · Galax, Cosmos, Polaro

Squits